รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม EASTEM Kick-Off Meeting ณ กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

27 กุมภาพันธ์ 2562

กองวิเทศสัมพันธ์

รศ. โรม  จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม Kick-Off Meeting ของโครงการ Erasmus+Capacity Building Project EASTEM (Euro-Asian Collaboration for Enhancing STEM Education ระหว่างวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Ho Chi Minh University of Technology and Education ประเทศสาธารณรัฐเวียดนาม 

โครงการ EASTEM เป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ Uppsala University ประเทศสวีเดน โดยมีระยะเวลาโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2019-2021  ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรยายในกิจกรรม Panel Discussion ในหัวข้อ 'Synergies between our universities and potential for international collaboration for employability'.

แกลลอรี่