พิธีปัจฉิมนิเทศฯและพิธีผูกข้อมือ นักศึกษาชั้นปี 6

25 มีนาคม 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

งานบริการการศึกษา หน่วยกิจการนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปี 6 โดยได้เชิญวิทยากรจากหลายที่ อาทิ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบโรคสัตว์แห่งประเทศไทย , ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 (VET'79) พร้อมผูกข้อมืออวยพรและกล่าวให้โอวาส เพื่อความเป็นศิริมงคลในการทำงาน ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564
แกลลอรี่