คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาควิชาการบัญชีและภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ CMUBS ผนึกกำลังร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแก่คณาจารย์และบุคลากร มช. ในโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

11 กรกฎาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ผศ.ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ศิรวัจน์ ธีราโสภณพงศ์ อาจารย์จากภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ ผนึกกำลังคณาจารย์ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.วรพรรณ ตระการศิรินนท์ และ ผศ.ดร.ตุลยา ตุลาดิลก ให้เกียรติรับเชิญร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง การวิเคราะห์และคิดต้นทุนของหลักสูตรแก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้อบรมสามารถ เข้าใจหลักการคิดต้นทุนที่ถูกต้อง สามารถทราบต้นทุนที่สะท้อนความเป็นจริง และ บริหารจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวแบ่งเป็น 3 รุ่น โดยรุ่นแรกจัดอบรมวันที่ 23 พฤษภาคม ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่, รุ่นที่ 2 และ 3 จัดอบรมในวันที่ 24 และ 25 พฤษภาคม ณ ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ตามลำดับ โดยมีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่างๆ ของแต่ละสังกัดคณะและส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนใจร่วมการอบรมรวมทั้งสิ้นกว่า 100 คน
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่