สัมมนาวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

13 สิงหาคม 2562

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง “ทิศทางการดำเนินการทางวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการเรียนการสอน กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่