ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโอกาสได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก

7 ธันวาคม 2564

คณะเศรษฐศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ Ms.Mengjiao Wang รหัส 601655802 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล "ดุษฎีนิพนธ์ดีมาก" ในเรื่อง: การวิเคราะห์การขึ้นอยู่ระหว่างกันระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศจีนและอาเซียนและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมธนาคารจีนโดยคอปูลา 
โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ได้แก่
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทรงศักด์ ศรีบุญจิตต์ 
Assistant Professor Dr.Jianxu Liu
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล ยะมะกะ

ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่