วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

1 กันยายน 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ อาจารย์วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ให้กับคณะพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กว้างขวางมากยี่งขึ้น ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดสวนดอก เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/camt.cmu.5
แกลลอรี่