เสวนา “พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ.25XX ”

6 ตุลาคม 2563

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา “ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ.25XX ” ทั้งนี้ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมเสวนา และมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานในครั้งนี้ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

แกลลอรี่