ทีมวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้า 3 รางวัล จากการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 11

25 สิงหาคม 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ในการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 11 จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2566
ทีมวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดย ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ คว้า 3 รางวัล จาก 4 รางวัล ประเภทอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป

รางวัลแรก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน  “รางวัลชนะเลิศ”
เรื่อง Frabication of Metal Oxide Nanoparticle Coayed Poly(Vinyl Chloride) Films by Sparking Process for Use as Ethylene Absorber


รางวัลที่สอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
เรื่อง “NanoPlas Paper” Water Repellent with Plasma Coating

รางวัลที่สาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม
เรื่อง Synthesis and Characterization of อัลฟา Chitosan and เบต้า Chitosan for Antimicrobial Application and Shelf-Life Extension of Banana Fruit


แกลลอรี่