คณบดีร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาบัณฑิต ที่คว้ารางวัลระดับนานาชาติ

21 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับสอง จากการแข่งขันงานวิจัย Student Research Competition ในการประชุมวิชาการ 30th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC 2023) ซึ่ง KAIST University เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2566 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
          โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นางสาว พัชราภรณ์ ศรีบุญทันกุล นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ปริญญาโท สาชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จากผลงาน Designing Persuasive User Interface by User Personality to Enhance Engagement for Survey Application โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล ชูศรี อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
          นักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นางสาว รัชธิดา ภุมมะภูติ นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1ปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล จากผลงาน A Comparison of Prediction Digital Major in Undergraduate with Learning Styles Model โดยมีอาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร และอาจารย์ ดร. วันทนา อารีประยูรกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
          และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นางสาว Olivia Bova นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 หลักสูตรปริญญาเอก การจัดการความรู้และนวัตกรรม จากผลงาน Creating Game-based Social-Emotional Learning tools in Montessori schools environment for Children’s House students โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล ชูศรี อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
          ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยฯ ในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาได้ฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพต่อไป เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี


แกลลอรี่