อบรมบทบาทผู้นำกับการจัดการความรู้และการสร้างทีมขับเคลื่อนด้านการจัดการความรู้

11 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาตร์ โดยจัดกิจกรรม “การอบรมบทบาทผู้นำกับการจัดการความรู้ (ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น)” ภายใต้โครงการสร้างรูปแบบการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และทีมขับเคลื่อนด้านการจัดการความรู้ ตามมาตราฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 30401: 2018 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของผู้นำองค์กร การนำองค์กรด้านการจัดการความรู้ (KM Leadership) การปฏิบัติตนของผู้บริหาร (Role Model) ต่อพฤติกรรมที่เสริมสร้างด้านการจัดการความรู้ รวมทั้ง การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
แกลลอรี่