วิทยาลัยศิลปะสื่อฯ โดย ศูนย์ KIND By CAMT มช. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนบุคลากรส่วนงานการไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อสร้างบทบาทของผู้นำด้านการจัดการความรู้ในองค์กร

23 มีนาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

           วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินงานกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรส่วนงานการไฟฟ้าทั่วประเทศ นำทีมจัดกิจกรรมและดำเนินงานโครงการโดย “ศูนย์รวมการจัดการนวัตกรรมองค์ความรู้ (KIND BY CAMT)” ได้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารระบบการจัดการความรู้ ตามกรอบมาตรฐาน ISO 30401: 2018 Knowledge Management Systems ภายใต้ “โครงการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานการจัดการความรู้” โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อจัดกิจกรรมอบรมและบรรยายให้ความรู้และแนวคิดในหัวข้อ “บทบาทของผู้นำกับการจัดการความรู้ในองค์กร” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ และแนวคิด เกิดความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของระบบการจัดการความรู้ ตามกรอบมาตรฐาน ISO 30401: 2018 โดยได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การวิเคราะห์องค์กร (Context of Organization)” โดยมีบุคลากรทั้งระดับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน และตัวแทนแต่ละส่วนงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. เข้ารับการอบรมและร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศ จำนวนกว่า 120 คน
           สำหรับกิจกรรมถูกจัดขึ้นและดำเนินงานกิจกรรมรวม 2 วัน โดยทีมวิทยากรให้ความรู้จากทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ของวิทยาลัยศิลปะสื่อฯ นำโดยอาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO30401 และหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ อาจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล และอาจารย์ ดร.อัครพล นิมลรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (ศฝฟ.) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
แกลลอรี่