การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ ด้านข้อมูลนักศึกษาเก่า

23 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

        รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ ด้านข้อมูลนักศึกษาเก่า โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน นางนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน คณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่าฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานจากส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ร่วมการอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ CMU MIS ที่ทันสมัย และตอบรับกับการใช้งานในยุคเทคโนโลยีแห่งการสื่อสาร สามารถจัดเก็บ ค้นหา แก้ไข รายชื่อ รูปภาพ รายละเอียด ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายที่ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา สร้างประโยชน์แก่ ชมรม สมาคม นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และบุคลากรทุกๆ หน่วยงานและหน่วยงานที่ต้องการใช้งานฐานข้อมูล มุ่งสู่การพัฒนางานนักศึกษาเก่าสู่ความเป็นเลิศ ตามหลักของการประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 

แกลลอรี่