ผู้มีคุณูปการต่อคณะวิทยาศาสตร์และอดีตคณบดีเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566

30 มกราคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์

         ผู้มีคุณูปการต่อคณะวิทยาศาสตร์ และอดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 29 มกราคม 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ริชาร์ด แอล เดมมิง (Professor Emeritus Richard L. Deming, Ph.D.)

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรณีวิทยา ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ในวันเดียวกันนี ทั้ง 2 ท่าน ยังได้เข้าร่วมงานแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ โดยมี ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่