วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15 กันยายน 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรมการแนะแนวหลักสูตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแนะนำหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัล และเกณฑ์การรับเข้าศึกษาในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 30 คนและอาจารย์แนะแนว 1 คน

ภายในงาน ได้รับเกียรติจากเลขาหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัล ระดับปริญญาตรี อาจารย์ ดร.จักรพงศ์ ขึ้นแสน ได้ให้ข้อมูลหลักสูตร ที่มุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ สามารถสร้าง Startup Project และข้อมูลการรับเข้า อีกทั้ง อาจารย์อนิวัตติ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล เป็นผู้แนะนำกิจกรรม Metaverse, SNIPER และอื่นๆ ของวิทยาลัยฯ และ ดร.นเรศ สุยะโรจน์ เลขาหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา และทีมงานเป็นผู้แนะนำ อุปกรณ์และโปรแกรมต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โลกของเมตาเวอร์ส (Metaverse) อย่างเต็มตัวโดยอาศัยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR) และความเป็นจริงเสริม (AR) ผ่านการสาธิตโดยการใช้เครื่องมือ Microsoft HoloLens ภายใต้การดูแลในห้องปฏิบัติการ FABLAB
แกลลอรี่