อาจารย์เศรษฐศาสตร์ มช. ได้ทุนวิจัยจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1 พฤศจิกายน 2566

คณะเศรษฐศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มช.ในโอกาสได้รับทุนวิจัย ภายใต้ "โครงการสนับสนุนทุนวิจัย เชื่อมโยงตลาดทุนไทยเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ระดับอาจารย์) ปี 2566" จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากหัวข้องานวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการพยากรณ์ค่าสัมประสิทธิ์ ที่ผันแปรตามเวลาของดัชนีอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้รับผลกระทบจาก CBAM และราคาพลังงานตลาดโลก”

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่