กิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร

24 มิถุนายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากรของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร, สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร และศูนย์บริการธุรกิจฯ เพื่อรับฟังปัญหา พร้อมร่วมหาแนวทางแก้ไข และสร้างสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร โดยได้จัดกิจกรรมพบปะทั้งหมด 9 ครั้ง ดังนี้


1. วันที่ 31 มีนาคม 2564 พบปะบุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
2. วันที่ 5 เมษายน 2564 พบปะบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 พบปะบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
4. วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 พบปะบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
5. วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 พบปะบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
6. วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 พบปะบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
7. วันที่ 15 มิถุนายน 2564 พบปะบุคลากรกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ และศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
8. วันที่ 21 มิถุนายน 2564 พบปะบุคลากรสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร


ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทาง zoom meeting และห้องประชุม 3 และ 4 อาคารสำนักงานคณะฯ

แกลลอรี่