โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 สำหรับบุคลากร และนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14 มีนาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 สำหรับบุคลากร และนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและป้องกันการเจ็บป่วย และค้นหาความผิดปกติเบื้องต้นก่อนเกิดความเจ็บป่วยรุนแรง และส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ ห้อง Common Room คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.
แกลลอรี่