น.ศ.พยาบาล ชั้นปีที่ 3 คว้ารางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

14 กันยายน 2565

คณะพยาบาลศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับ นายจีระศักดิ์ หุ่นเก่า นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 รหัสประจำตัว 631210033 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

รางวัลดังกล่าวมอบเพื่อเป็นการยกย่องคุณงามความดีแก่เด็กและเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น สังคม และ ประเทศชาติ โดยพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แกลลอรี่