ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านกิจการนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

22 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย และ อาจารย์ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชด ชมพูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน และผู้บริหารด้านจัดการนิสิต บุคลากรกองกิจการนิสิตระดับหัวหน้างาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายในด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยังยืน ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่