การประชุมวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

15 ธันวาคม 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประชุมวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้องาน “New Normal in Veterinary Medicine” โดยมุ่งเน้นการประชุมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายภาคีหุ้นส่วนในกิจการสุขภาพสัตว์ของประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สัตวแพทย์ นักวิชาการในสาขาสัตวแพทย์ บริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกิจการสุขภาพสัตว์ คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่านร่วมการประชุมในรูปแบบ Online และ Onsite (Hybrid Conference) ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ2564
แกลลอรี่