Home Coming Day

22 มีนาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานพิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิตรุ่นที่ 22 และ มหาบัณฑิตรุ่นที่ 16 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Home Coming Day) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์ กล่าวรายงาน และคณะฯ ได้รับเกียรติจากคุณรณชัย ขันปัญญา นายกสมาคมศิษย์เก่า สถ.มช. กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.30 น. 


นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบโล่รางวัลเกียรตินิยมแก่บัณฑิต ประกอบด้วย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต Integrated Design in Emerging Architecture (IDEA) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จำนวน 1 คน  ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรติยมอันหนึ่ง) จำนวน 7 คน และปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรติยมอันสอง) จำนวน 5 คน

แกลลอรี่