คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ติดอันดับที่ 151-200 ของโลก ใน Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2021

2 มิถุนายน 2564

คณะพยาบาลศาสตร์


เมื่อวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 สำนักจัดอันดับ ShanghaiRanking Consultancy ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชา ประจำปี ค.ศ.2021 ที่เรียกว่า Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2021 การจัดอันดับครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยกว่า 4,000 แห่งทั่วโลกได้รับการจัดอันดับ จำนวน 54 สาขาวิชา ใน 5 กลุ่มสาขาหลัก และในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอยู่ในอันดับที่ 151-200 ของโลก กลุ่ม Medical Sciences สาขาวิชา Nursing ใน Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2021 ครั้งนี้ โดยเลื่อนอันดับขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งได้ที่ 201-300 ถือเป็นคณะพยาบาลศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับนี้


ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2021 - Nursing https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2021/RS0404

ชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2021

เกณฑ์ในการจัดอันดับ GRAS 2021 ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้

1. Q1: The number of papers published in Q1 Journal Impact Factor Quartile in an Academic Subject
จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพดีที่สุดของสาขาวิชา (Quartile 1 Journal)

2. CNCI: Category Normalized Citation Impact from InCites* to measure average impact of papers authored by an institution in an Academic Subject
จำนวนการอ้างอิงบทความวิจัยซึ่งคิดเทียบกับจำนวนการอ้างอิงเฉลี่ยของโลกในสาขาวิชา

3. IC: The percentage of internationally co-authored papers authored by an institution in an Academic Subject
ร้อยละของบทความวิจัยตีพิมพ์ที่มีชื่อนักวิจัยชาวต่างชาติเป็นผู้ร่วมตีพิมพ์

4. Top: The number of papers published in top journals and conferences in an Academic Subject
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์อยู่ในวาสารชั้นนำและการประชุมวิชาการของสาขาวิชา

5. Award: The total number of the staff of an institution winning a significant award in an Academic Subject
จำนวนนักวิจัย/อาจารย์ในองค์กรที่ได้รับรางวัลดีเด่นในสาขาวิชา

*InCites เป็น citation-based research analytics tool ของ Clarivate Analytics (formerly Web of Science)

แกลลอรี่