การบรรยายพิเศษ เรื่อง Update: การป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส

13 กุมภาพันธ์ 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง Update: การป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส วิทยากรรับเชิญ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน เป็นวิทยากร โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมเปรียบฯ อาคาร 1 เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563
แกลลอรี่