พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท มาร์สวัน จำกัด และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

17 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบริษัท มาร์สวัน จำกัด และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณกฤษณะ ธรรมวิมล คุณจิรวดี ภูวนารถนุรักษ์ ผู้บริหารของ บริษัท มาร์สวัน จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีความพร้อมทำงานในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช ให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดนวัตกรรมใหม่ การเพิ่มมูลค่าสินค้า และการตลาดสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกร ตอบสนองนโยบายชาติด้านเกษตรทันสมัย และ Smart Farmer เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย
แกลลอรี่