CMUBS จัดบรรยายพร้อม workshop การเรียนรู้การจัดการชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน จุดประกายแนวคิดทางธุรกิจผ่านการสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด

7 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 1 ก.พ. 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ จัดการบรรยายพร้อม Workshop การเรียนรู้การจัดการชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ และ สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ จำนวนกว่า 60 คน เพื่อจุดประกายความคิดการทำธุรกิจที่คำนึงถึงความสมดุลของธรรมชาติ การอนุรักษ์วิถีชีวิตท้องถิ่น กับการทำธุรกิจที่ยั่งยืน ผ่านการสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนบ้านเกิด โดยเชิญ 2 วิทยากร อย่าง ดร.จิราวรรณ คำซาว เกษตรกรนักวิจัย, ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถิ่นนิยมเชียงดาว, ผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจร “ทุ่งวิจัย” และยังเป็นผู้บุกเบิกกิจกรรมอนุรักษ์พืชพันธุ์ป่าอีกมากมาย และ คุณอมตา จิตตะเสนีย์ (แพรี่พาย) เมคอัพอาร์ทิสต์และบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดัง ที่ปัจจุบันผันตัวมาสนใจในการทำเกษตรอินทรีย์รักษาสมดุลธรรมชาติร่วมกับ ดร.จิราวรรณ

โดยมี ผศ.ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ และประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ พร้อมด้วย รศ.อรพิณ สันติธีรากุล ให้เกียรติต้อนรับพร้อมร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยช่วงท้ายของกิจกรรมน้อง ๆ ยังได้ Workshop ฝึกกระบวนการคิดสานฝันปั้นธุรกิจให้เป็นจริงอีกด้วย
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่