ต้อนรับ คุณภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย

13 กรกฎาคม 2563

คณะเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ คุณภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย ในโอกาสที่มาปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวิจัย โดยความร่วมมือของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่