การปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563

18 กันยายน 2563

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 สำหรับสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 08.15 – 16.00 น. ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ที่ได้รับการบรรจุตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน ได้รับการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่