การสัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนาตน พัฒนางานให้ทันในโลก Disruptive”

5 มีนาคม 2563

คณะเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง ภาวะ Disruptive ความท้าทายขององค์กรเพื่อความอยู่รอด และบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาระบบงาน รองรับภาวะ Disruptive โดย ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานและสัมมนาได้เรียนรู้และตระหนักถึงการปรับตัวให้ทันกับภาวะ Disruptive ได้ระดมความคิดเห็นในการพัฒนาตน พัฒนางาน ของสายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนพันธกิจและขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์ ให้บรรลุผลสำเร็จ และช่วงบ่ายแบ่งกลุ่มย่อยประชุมเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1. การพัฒนาระบบงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2. การพัฒนาระบบงานวิจัย วิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ 3. การพัฒนาระบบงานงานการเงิน/พัสดุ 4. การพัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคล งานธุรการและประชาสัมพันธ์ 5. การพัฒนาระบบงานนโยบายและแผน และงาน IT วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

แกลลอรี่