อาจารย์ CAMT รับรางวัล Best Paper Awards

8 พฤศจิกายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Best Paper Awards, Announcing of CIE50 Beihang University Beijing China ในการประชุมระดับนานาชาติ International Conference on Computer & Industrial Engineering จากผลงานวิจัยเรื่อง “An inventory Problem issue: A case study of a small Thai enterprise” ซึ่งเป็นกรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาสินค้าของวิสาหกิจขนาดย่อม โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบเว็ปแอปพลิเคชันมาปรับปรุงกระบวนการจัดการช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่า 40 % และยกระดับกระบวนการทำงานของวิสาหกิจของประเทศให้ดี เมื่อวันที่.21.ตุลาคม 2562
แกลลอรี่