โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ Internship Program รุ่น 5

24 กุมภาพันธ์ 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสัตวแพทย์จบใหม่และสัตวแพทย์ที่มีความสนใจด้านเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เล็ก เข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ Internship Program รุ่น 5" ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 5 พฤษภาคม 2565.

สัตวแพทย์ที่ร่วมโครงการฯ จะมีโอกาสได้ปฏิบัติงานกับร่วมกับคณาจารย์และสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์และความชำนาญในด้านเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เล็ก ด้านสัตว์เล็กอย่างใกล้ชิดทั้งทางด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เวชศาสตร์สัตว์ป่วยวิกฤต การดูแลสัตว์ป่วย ตรวจรักษาสัตว์ป่วยนอก อีกทั้งยังได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนา และมีทักษะที่หลากหลาย เป็นระยะเวลา 12 เดือน

จำกัดจำนวนรับสัตวแพทย์เข้าร่วมโครงการฯ เพียง 8 ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.vet.cmu.ac.th/web/internship.php

แกลลอรี่