นักวิจัยสถาบันฯร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนการใช้เครื่องมือวัดฝุ่นPM 2.5 Sensor ในงาน DUSTBOY Day

1 ธันวาคม 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล และ ดร.แสวง กาวิชัย นักวิจัยหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. เข้าร่วมเป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยน การใช้เครื่องมือวัดฝุ่น ในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นพีเอ็ม2.5 โดยมาจากหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม ในงาน DUSTBOY DAY At GIMME Shelter Chiang Mai
แกลลอรี่