รับมอบอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ สำหรับใช้ในการผ่าตัดแก้ไขภาวะเสียดท้องในสัตว์ตระกูลม้า (Colic Surgery)

26 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ คุณดวงกมล ปัจฉิมสวัสดิ์ เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์บริจาคอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ ประกอบไปด้วย Nasogastric Tube, Colon Tray และ เครื่อง Suction สำหรับใช้ในการผ่าตัดแก้ไขภาวะเสียดท้องในสัตว์ตระกูลม้า (Colic Surgery) อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการดูแลรักษาและการวิจัยสัตว์ตระกูลม้าต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สพ.ญ.อารีย์ ไหลกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นตัวแทนในการส่งมอบ และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์คลินิกม้าและสัตวแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
แกลลอรี่