หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 18 เตรียมความพร้อมต้อนรับปีการศึกษา 2566

21 มิถุนายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 17 มิถุนายน 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรฯ รุ่นที่ 18 เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเริ่มปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท โดยมี ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีฯ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมแนะนำให้รู้จักคณะ ฯ ภายใต้หัวข้อ CMUBS: The Business School of Pride ต่อด้วยการแนะนำแนวปฏิบัติในการเรียนสำหรับนักศึกษาจาก ผศ.เอก บุญเจือ ผู้ช่วยคณบดีฯ ด้านวิชาการ เพื่อสร้างความเข้าใจกับเหล่านักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติได้จริงอย่างหลากหลายมิติ ก่อนปิดท้ายด้วยกิจกรรม Knowing ME, Knowing YOU ทำความรู้จักกับนักศึกษาฯ รุ่นพี่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มนักศึกษาเองรวมถึงการเป็นเครือข่ายทางธุรกิจในอนาคต ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่