การประชุมพบปะส่วนงาน (ครั้งที่ 1) หัวหน้า/รองหัวหน้าส่วนงาน และผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล

17 มกราคม 2566

กองบริหารงานบุคคล
การประชุมพบปะส่วนงาน (ครั้งที่ 1) หัวหน้า/รองหัวหน้าส่วนงาน และผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่