บพค. เสริมแกร่ง กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ (Talent Resource Management) สู่ความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน เพื่อตอบโจทย์การสร้างกำลังคนในภูมิภาค

20 กุมภาพันธ์ 2566

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินหน้าจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการรูปแบบหน่วยบริหารจัดการทรัพยากรการพัฒนาความร่วมมือกับภาคเอกชน ให้แก่ผู้บริหารในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และทีมงานผู้มีส่วนรับผิดชอบในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก พร้อมกัน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 58 ท่าน ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการทรัพยากรการพัฒนาความร่วมมือกับภาคเอกชนและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ทั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจาก บพค. ในการดำเนินกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมี ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 ครั้ง โดยหลังจากนี้ จะมีการยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้วยการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อมุ่งสู่การเป็น Talent Pioneer เตรียมความพร้อมและเสริมความแกร่งในการทำงานร่วมกับภาคเอกชน และภาคชุมชนต่อไป
แกลลอรี่