หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ร่วมอบรม Social Analytics กับการจัดการความเสี่ยง และภาวะวิกฤติในยุคดิจิทัล กับผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30 มีนาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 29 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยสื่อสารองค์กร (CMUBS Corporate Communication) ร่วมการอบรม “Social Analytics กับการจัดการความเสี่ยง และภาวะวิกฤติในยุคดิจิทัล” โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้น ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ของทุกส่วนงานภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับความรู้เรื่อง Social Analytics Tools ในการดำเนินการติดตามข้อมูล เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการรักษาภาพลักษณ์หน่วยงาน คณะ และมหาวิทยาลัยรวมถึงสามารถจัดการกับภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมบรรยายแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยรับทราบและมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้น รับฟังการบรรยาย Social Analytics Tools จาก บริษัท ฟีดแบค 180 จำกัด พันธมิตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบรรยายแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแผนการดำเนินงานด้านสื่อสารองค์กร ปี 2566 โดย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อ.ดร.อฬิญญา พงษ์วาท ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ก่อนปิดท้ายการอบรมด้วยการเปิดโอกาสให้ซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน ซึ่งนับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้รับทราบแนวทาง วิธีปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้เป็นอย่างดี
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่