ร่วมงานแสดงผลงานเทศกาลของขวัญจากชุมชน CMU U2T

29 ธันวาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมงานแสดงผลงานเทศกาลของขวัญจากชุมชน CMU U2T "THE COMMUNITY GIFT TO HAPPINESS" ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2564. ณ.ลานจัดแสดงชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต


เทศกาลของขวัญจากชุมชน THE COMMUNITY GIFT TO HAPPINESS เป็นการแสดงผลงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ U2T มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับนโยบายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายจากชุมชน 50 ตำบล 6 จังหวัด ในระยะที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อเป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) การจ้างงาน การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน และการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) โดยมีหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ประสานงานภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการดำเนินงานในระยะ ที่ 1 จำนวน 11 เดือนที่ผ่านมา ได้เกิดผลผลิตจากโครงการฯ ในพื้นที่ 50 ตำบล ได้แก่ การยกระดับสินค้าทางการเกษตร การยกระดับสินค้าหัตถกรรมและศิลปวัฒนธรรม ผลงานการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว การจัดงานเทศกาลของขวัญจากชุมชน” THE COMMUNITY GIFT TO HAPPINESS จึงจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์ผลงานดีๆ จากชุมชน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่แก่ชุมชนต่อไป


โดยทางคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีคณาจารย์ที่ดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งหมด 4 ตำบลของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย โขนงนุช /ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล /ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ และ ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ใบผ่อง

แกลลอรี่