สำนักหอสมุดขยายกำหนดส่งคืนหนังสือ

20 มีนาคม 2563

สำนักหอสมุด

              ห้องสมุดขยายกำหนดส่งคืนหนังสือไปจนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ให้กับสมาชิกทุกประเภทที่บัตรสมาชิกยังไม่หมดอายุ สามารถตรวจสอบกำหนดส่งคืนได้ที่ Renew online ในหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด สำหรับนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ส่งคืนภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 

แกลลอรี่