กอล์ฟการกุศล “กองทุนหมอเจ้าฟ้า” คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2565

14 มีนาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ The Royal Chiangmai Golf Resort จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “กองทุนหมอเจ้าฟ้า” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ณ สนามกอล์ฟ The Royal ChiangMai Golf Resort อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับพิธีมอบถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน เริ่มเวลา18.00 น. ณ Clubhouse ของสนามกอล์ฟฯ โดยจัดให้มีการนำเสนอเรื่องราวของกองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มช. ในรูปแบบวีดิทัศน์ จากนั้น รศ.พญ.อัมพิกา มังคละพฤกษ์ เลขาธิการกองทุนหมอเจ้าฟ้า กล่าววัตถุประสงค์ของกองทุนหมอเจ้าฟ้า
และ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวแสดงความยินดี และขอบคุณสนามกอล์ฟ พร้อมมอบโล่ขอบคุณ คุณผาณิต พูนศิริวงศ์ รองประธานกรรมการบริหารบริษัท the Royal Golf Club & Resort จากนั้น เข้าสู่พิธีมอบรางวัล แก่ผู้ชนะรางวัล ในประเภทต่างๆ
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในครั้งนี้ มีนักกอล์ฟร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 40 ทีม รอบเดียว shot gun start 12.00 น.
โดยผลการแข่งขัน มีดังนี้
1. ประเภททีม
รางวัลชนะเลิศ : ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้แก่ ทีมบริษัท เจพีเจ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ร่วมแข่งขันประกอบด้วย
1. คุณไพรวัลย์ ศรีสมฤทธิ์
2. คุณอภิวัฒ แซ่เจียง
3. MR.กวง
4. คุณซุนเหมย
5. อาหง
2. ประเภทบุคคล
ชนะเลิศ Over All Low Gross ถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
ได้แก่ นพ.ประชา กัญญาประสิทธิ์
Flight A
ชนะเลิศ Low Gross: ถ้วยเกียรติยศ ดร.เจริญ สิริวัฒนภักดี ได้แก่ ร.ท.เกรียงไกร อินทะรังษี
ชนะเลิศ Low Net FLIGHT A : ถ้วยเกียรติยศ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ได้แก่ นายศิริพงษ์ ชุ่มชูศรี
FLIGHT B
ชนะเลิศ Low Gross FLIGHT B : ถ้วยเกียรติยศ คุณกีรติ เชียงปวน ผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้แก่ นพ.เจษฎา สิงห์เวชกุล
ชนะเลิศ Low Net FLIGHT B : ถ้วยเกียรติยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ นายบัญชา กิตติรังสิต
FLIGHT C
ชนะเลิศ Low Gross FLIGHT C : ถ้วยเกียรติยศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ คุณไพรวัลย์ ศรีสมฤทธิ์
ชนะเลิศ Low Net FLIGHT C : ถ้วยเกียรติยศ รศ.ดร.นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ได้แก่ นายนิโรจน์ แสนไชย
FLIGHT D
ชนะเลิศ Low Gross FLIGHT D : ถ้วยเกียรติยศ นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้แก่ รศ.ดร.นิวิท เจริญใจ
ชนะเลิศ Low Net FLIGHT D : ถ้วยเกียรติยศ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ได้แก่ น.ท.ฉัตรณพัฒน์ แต่เชื้อสาย
ชนะเลิศ Low Gross FLIGHT SENIOR : ถ้วยเกียรติยศ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้แก่ คุณซุนเหมย
ชนะเลิศ Low Net FLIGHT SENIOR : ถ้วยเกียรติยศ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 ได้แก่ รศ.ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ
ชนะเลิศ Low Gross FLIGHT LADY : ถ้วยเกียรติยศ คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช ได้แก่ พญ.มารยาท พรหมวัชรานนท์
ชนะเลิศ Low Net FLIGHT LADY : ถ้วยเกียรติยศ คุณวารินทร์ พูนศิริวงศ์ ได้แก่ นางบุษณัญ ฤกษ์เกรียงไกร
ในปีนี้นับว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน บุคลากร องค์กรภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพราะทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเพื่อสนับสนุน “กองทุนหมอเจ้าฟ้า” ให้แก่ คณาจารย์ 6 คณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อไปศึกษา ฝึกอบรมวิทยาการชั้นสูงในแขนงวิชาต่าง ๆ ณ ต่างประเทศ อันเป็นการเพิ่มพูนวิทยฐานะและนำเอาความรู้ที่ได้รับ กลับมาพัฒนาปรับปรุงวิชาการทางการแพทย์ของประเทศและจัดสรรเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อไป
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟทุกท่าน , บริษัทนอร์ทเวฟ จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ NISSAN MARCH 1.2E CVT 1 คัน สำหรับเป็นรางวัล Hole in one , รถจักรยานยนต์ หลุม 17 จาก ผศ.นพ.วรวรรธญ์ วงษ์ไวยเวช เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ , บริษัทไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์ประกันภัยรถยนต์ที่นำมาเป็นรางวัลดังกล่าว ตลอดจนบริษัท ห้าง ร้าน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ , สื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเป็นอย่างดี ทั้งขอขอบคุณคุณวารินทร์และคุณผาณิต พูนศิริวงศ์ เจ้าของสนามกอล์ฟ The Royal Chiangmai Golf Resort ที่ให้ความอนุเคราะห์สนามกอล์ฟเพื่อใช้ในการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สำหรับรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งนี้ ซึ่งจะนำไปสมทบ “กองทุนหมอเจ้าฟ้า” ต่อไป


ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่