ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ "Global Health Recalibration: Strengthening Outcomes, Education, Clinical Practice, and Research" 4 - 6 ก.ย. 67

29 มิถุนายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ Columbia University, Duke University, University of Illinois Chicago, John Hopkins University, University of Michigan, The University of Adelaide, Kagawa University และ Taipei Medical University กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพโลก: การสร้างความเข้มแข็งด้านผลลัพธ์ทางสุขภาพ การศึกษา การปฏิบัติทางคลินิก และวิจัย" (Global Health Recalibration: Strengthening Outcomes, Education, Clinical Practice, and Research) ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการพยาบาล นักวิจัยทางการพยาบาล รวมทั้งนักศึกษาและบุคลากรด้านสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวนประมาณ 400 คน
.
วัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพโลก ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลลัพธ์ทางสุขภาพที่เข้มแข็ง การศึกษา การปฏิบัติทางคลินิก วิจัย รวมถึงโอกาสและความท้าทาย ของการสร้างผลลัพธ์ที่เข้มแข็งทางด้านสุขภาพ ผ่านความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพ ตลอดจนเป็นเวทีสำหรับสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในการสร้างเครือข่าย อันจะนำไปสู่การพัฒนาทีมสุขภาพและการพัฒนาสุขภาพโลกในระดับภูมิภาคและระดับโลก
.
การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม นับเป็นการสานต่อและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพของโลกต่อเนื่องมาจากการจัดประชุมวิชาการนานาชาติที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดไปแล้ว จำนวน 6 ครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2547, พ.ศ. 2551, พ.ศ. 2555, พ.ศ. 2559, และ พ.ศ. 2563 (จัดทุก 4 ปี) ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างมากจากการที่มีผู้เข้าร่วมการประชุมมาจากทั่วโลก
.
Global Health Recalibration 2024 จะเป็นการเผยแพร่ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในระดับโลก จำนวน 16 คน นอกจากนี้ในการประชุมได้มีการนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 280 เรื่อง (Oral presentation 160 เรื่อง และ Poster presentation 120 เรื่อง) นอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการวิชาการจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกชมกิจกรรม และความก้าวหน้าของสถาบันการศึกษาต่างๆ อีกด้วย
.
ลงทะเบียนร่วมประชุมหรือชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.globalhealthrecalibration2024.com สอบถามข้อมูลโทร. 053-949136 (ได้รับ CNEU 13 หน่วยคะแนน)
.
Join us for the International Conference "Global Health Recalibration: Strengthening Outcomes, Education, Clinical Practice, and Research", hosted by the Faculty of Nursing, Chiang Mai University from September 4 to 6, 2024.
.
Follow and connect with us for more information:
Website:  www.globalhealthrecalibration2024.com
Facebook: https://www.facebook.com/healthrecalibration2024

แกลลอรี่