ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเกษตรและป่าไม้ (Agriculture and Forestry Climate Change Research Center; AFCC)

7 มีนาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

เกษตร-ต้นไม้-ป่าไม้ กับลมหายใจของเรา คณะเกษตรศาสตร์ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียว ระบบนิเวศกับการเกษตร และปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน 
โดยการจัดตั้งศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเกษตรและป่าไม้ (Agriculture and Forestry Climate Change Research Center; AFCC)
มาร่วมด้วยช่วยกันกับเรา เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

https://fb.watch/bBsv-tdTK-/
แกลลอรี่