การสัมมนาประจำปีครั้งที่ 8 หัวข้อ “ก้าวต่อไปของเศรษฐกิจไทย ภายใต้การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

10 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาประจำปีครั้งที่ 8 หัวข้อ “ก้าวต่อไปของเศรษฐกิจไทย ภายใต้การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวรายงาน เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย ก้าวข้ามกระแสโลกที่ท้าทาย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ส่องแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ โอกาสยกระดับสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ระบบนิเวศน์ด้านการค้าและการเงินชายแดนไทยและเมียนมา Green Transition ต่อภาคธุรกิจ ธุรกิจยุคใหม่เดินหน้าเติบโตอย่างไรให้ยั่งยืน ตลอดจนนโยบายการคลังแห่งอนาคตเพื่อความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าเทียม ณ ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก คณะเศรษฐศาสตร์ วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
แกลลอรี่