อาจารย์ CAMT เป็นวิทยากร การสื่อสารความเสี่ยง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

15 พฤศจิกายน 2564

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา หัวหน้าสำนักวิชาการวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร. กรวรรณ สังขกร นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) ได้รับเชิญจากกรมควมคุมโรค เป็นวิทยากรบรรยายหัวเรื่อง “ผลการดำเนินโครงการรับมือภาวะฟุ้งกระจายของข่าวสารในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด ระยะที่ ๒”ของแผนงานคนไทย ๔.๐ เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่และระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง การสื่อสารความเสี่ยง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ./พชข.) โดยมี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคระดับเขต สถาบันปัองกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หน่วยงานเครือข่ายระดับพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting
แกลลอรี่