คณะวิทยาศาสตร์ มช. รวมพลังศิษย์เก่าฯ สร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อนักศึกษาวิทยา มช.

16 มกราคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

            16 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคุณชาลี ตั้งจีระวงษ์ ประธานกองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์รุ่น 155 รวมทั้งผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเงินสมทบกองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

โดยศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์รุ่น 155 ได้บริจาคเงินสบทบกองทุนฯ จำนวน 200,155 บาท และคณะวิทยาศาสตร์ได้มอบเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “คิดถึงวิทยา ย้อนเวลาแห่งความสุข” จำนวน 419,706 บาท รายได้จากการจัดงาน Science CMU Run 2020 จำนวน 331,989 บาท ร่วมสมทบกองทุนฯ รวมเป็นยอดเงินทั้งสิ้น 951,850 บาท

กองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อบูรณะอาคารฟิสิกส์ 1 ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 60 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาทุกระดับ ทุกสาขาวิชาได้ใช้ประโยชน์ในการเรียน การทำกิจกรรม ตลอดจนเป็นพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ยังมุ่งสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และจัดหาครุภัณฑ์และเครื่องมือวิจัยในระดับสูง ซึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้คณะวิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านการวิจัยและการเรียนการสอนอย่างยั่งยืนต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนกองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาคณะวิทยาศาสตร์ไปสู่การเป็นสถาบันชั้นนำในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่เป็นเลิศ ท่านสามารถบริจาคเงินสมทบกองทุน 60 ปี ผ่านบัญชี กองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช.

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่บัญชี 6 6 7 - 4 2 0 4 0 2 - 4
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเงินฯ โทร. 053-943459

แกลลอรี่