พิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2565

31 ตุลาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิน ว่องวิกย์การ หัวหน้าศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2565 ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนคณะศรัทธาวัดฝายหิน ร่วมพิธี ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565
แกลลอรี่