การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการระบบสืบพันธุ์ในโคนม”

23 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการระบบสืบพันธุ์ในโคนม” ให้กับสัตวบาล เจ้าหน้าที่ภายในฟาร์ม สหกรณ์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการ บรรเทาปัญหา และลดการเสียโอกาสในการตรวจ ทั้งยังเป็นการช่วยวางแผนระบบสืบพันธุ์โคนมในฟาร์มให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ให้สามารถช่วยคัดกรองเฉพาะกลุ่มโคที่มีปัญหาก่อนนำส่งต่อให้สัตวแพทย์ ทำให้สัตวแพทย์ในพื้นที่สามารถดูแลรักษาโคนมหรือแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ในฟาร์มได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น

การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 –22 กันยายน 2565 ทั้งในภาคทฤษฎีซึ่งจัดขึ้น ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาคปฏิบัติ จัดขึ้นภายในฟาร์มโคนมเกษตรกร บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ รศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา อาจารย์สังกัดคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค และ ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ อาจารย์สังกัดหน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์ ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้ 

แกลลอรี่