คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสัมมนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ จังหวัดกระบี่

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสัมมนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ จังหวัดกระบี่
ในระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 85 คน ร่วมกิจกรรมการสัมมนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562 เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ในการบริหารงานของผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ รวมถึงร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะ อีกด้วย ณ ห้องประชุมอ่าวนางออร์คิด โรงแรมฮอลิเดย์อินน์รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

นอกจากนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่สระมรกต ทะเลแหวก เกาะปอดะ เกาะไก่ และ ถ้ำพระนาง นอกจากนี้ยังได้ล่องเรือหัวโทงชมป่าชายเลนเมืองกระบี่อีกด้วย
แกลลอรี่