สาขาวิชาภาษาไทย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "มหัศจรรย์วรรณคดี สุนทรพาทีเสนาะทำนอง"

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "มหัศจรรย์วรรณคดี สุนทรพาทีเสนาะทำนอง" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีศุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทุมวดี ศิริสวัสดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย ประธานโครงการจัดงาน กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนร่วมแสดงออกถึงการอนุรักษ์ และส่งเสริมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสม อันสะท้อนถึง ความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ ของไทย โดยมีนักเรียนนักศึกษา จำนวนกว่า 500 คนเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง“มหัศจรรย์วรรณคดี สุนทรพาทีเสนาะทำนอง” โดยอาจารย์ธีรวุฒิ สังข์ใหญ่ และ คุณครูอรพรรณ รักษ์กลิ่น และ การแข่งขันทักษะภาษาไทย "ชิงถ้วยเกียรติยศจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล" สมาชิกวุฒิสภา ประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2553-2555)
 
แกลลอรี่