กิจกรรม "EdPEx Sharing : เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ"

11 พฤษภาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "EdPEx Sharing : เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ" เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ และเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่ดีของ 4 ส่วนงาน ซึ่งผ่านการประเมินโครงการ EdPEx300 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ โดยมีรองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี ผู้ดำเนินรายการ พร้อมร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ทาง Zoom Meeting ซึ่งมีผู้บริหาร ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่