อุทยานวิทย์ฯ มช. นำทัพ บ.มณีจันทร์ Startup IOT มอบเครื่อง UVC ฆ่าเชื้อไวรัส พร้อมเคียงข้างชาวเชียงใหม่ สู้ภัย COVID-19

28 เมษายน 2563

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       วันที่ 28 เมษายน เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย คุณไกสร มณีจันทร์ ประธานกรรมการบริษัท มณีจันทร์ ไอโอที โซลูชัน จำกัด Startup ด้าน IOT ภายใต้โครงการบ่มเพาะธุรกิจของอุทยานฯ เดินหน้ามอบผลผลิตนวัตกรรมเครื่องฉายแสง UVC ฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ “V-Free By Maneejun” จำนวน 3 เครื่อง รวมมูลค่า 163,000 บาท แก่หน่วยงานราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขยายผลการใช้งานผลผลิตนวัตกรรมให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกภาคส่วนมากขึ้นนอกเหนือจากการมอบเพื่อใช้ในสถานพยาบาลจากที่ดำเนินการมอบมาแล้วจำนวนมากกว่า 10 แห่ง โดยหวังช่วยบรรเทาสถานการณ์ความรุนแรงด้านการแพทย์และสาธารณสุขในปัจจุบัน รวมถึงการใช้ประโยชน์แก่ประชาชนในระยะยาว
       โดยเครื่องดังกล่าวเป็นผลผลิตนวัตกรรมจากบริษัท มณีจันทร์ ไอโอที โซลูชัน จำกัด มีความสามารถในการกำเนิดแสง UV ที่มีความเข้มข้นในช่วงคลื่น 253.7 นาโนเมตร สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดในพื้นที่มีระบบอากาศปิด ยากต่อการทำความสะอาด ครอบคลุมรัศมีการทำงานจากเครื่องในระยะ 3 - 5 เมตร (ตามแต่ละขนาดเครื่อง) โดยสามารถควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการทำความสะอาดจากการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ลดจำนวนแรงงานและระยะเวลาในการทำความสะอาด รวมถึงลดปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำยาฆ่าเชื้อได้อีกด้วย
       สำหรับอุทยานฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในฐานะแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มุ่งเน้นการให้บริการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมด้วยงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี และสร้าง Startup โดยนำความรู้ งานวิจัย และผลผลิตนวัตกรรมที่ได้จากการให้บริการของอุทยานฯ เพื่อใช้ตอบโจทย์สังคมและสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ
       นอกจากนี้ อุทยานฯ ได้วางแผนและนำร่องมาตราการรองรับการช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs Startup อาทิ การให้บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์และให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์, การยกเว้นค่าบริการ Total Innovation Solutions อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่), ให้บริการกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวด้วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุจากโรงงานต้นแบบ RF Technology Pilot Plant ได้ฟรี 300 กิโลกรัม พร้อมเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ข้าวด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตรา UTD-RF รับรองคุณภาพข้าว รวมทั้งกลไกสนับสนุนงบวิจัยพัฒนามูลค่าโครงการกว่า 400,000 บาท พร้อมจับคู่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแก้ปัญหาเชิงเทคโนโลยีให้แก่สถานประกอบการเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการผ่านวิกฤติ COVID-19 ต่อไปได้อีกด้วย
แกลลอรี่